Potrebna dokumentacija

Prilog 1: Koraci “Kako do fotonaponske elektrane na krovu obiteljske kuće”

1. Odabir projektanta* te dostava sljedeće dokumentacije istom:

  • Kopija katastarskog plana
  • ZK izvadak
  • Dokaz da je zgrada postojeća u smislu odredbi Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)
  • Podatak o zakupljenoj snazi i vrsti priključka (monofazan ili trofazan)
  • Kopije računa o potrošnji električne energije za posljednjih 12 mjeseci
2. Izrada Idejnog projekta fotonaponske elektrane
3. Slanje poštom ili fizička dostava Idejnog projekta fotonaponske elektrane u lokalni ured HEP ODS (ovisno o gradu Zagrebačke županije u kojem fizička osoba ima prebivalište, odnosno adresi na kojoj će se instalirati fotonaponska elektrana)
4. Izdavanje dokumenta od strane HEP ODS-a pod nazivom “Ponuda za opremanje obračunskog mjesta kućanstva s vlastitom proizvodnjom” ili “Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom”
5. Izrada Glavnog projekta fotonaponske elektrane (na temelju izdanog dokumenta od strane HEP ODS-a)s troškovnikom
6. Odabir certificiranog instalatera sustava obnovljivih izvora energije za izvođenje radova**
7. Izvođenje radova
8. Dostava svih zakonom propisanih izjava o izvedenim radovima i certifikata ugrađene opreme u lokalni ured HEP ODS***
9. Ugovor o korištenju mreže i priključenje

*Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera eletrotehnike, https://www.montazasolarnih-panela.com/
**Certificirani instalater sustava obnovljivih izvora energije, https://www.montazasolarnih-panela.comr/o-nama
***Glavni projekt, Certifikati za ugrađenu opremu, Izjava ovlaštenog projektanta da je projekt izrađen u skladu sa svim tehničkim uvjetima i važećim propisima, Izjava ovlaštenog izvođača radova da su radovi izvedeni sukladno glavnom projektu i pravilima struke